اجاره مووینگ نور پردازی-تهران

اجاره مووینگ نور پردازی با اطمینان می توان گفت یکی از ابزارهای خاص جلوه دادن مجالس، اجاره مووینگ نور پردازی است. وجود دستگاه بخار در فضا به شدت موجب پررنگ دیده شدن هاله های نور و رقص نور در اجاره مووینگ نور پردازی می شود. همچنین کم کردن نور محیط و ایجاد هاله های رنگی […]